Pirkinių krepšelis

Garantiniai įsipareigojimai

UAB „Sporto technika“ ir (arba) elektroninėje parduotuvėje www.SportoTechnika.lt pirktoms prekėms suteikiama pardavėjo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomos kiekvienos prekes aprašyme bei detalizuojamos prekės užsakymo lape arba sąskaitoje-faktūroje. Garantija gali skirtis priklausomai nuo prekės specifikos. Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo arba perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo kvitą, sąskaitą-faktūrą arba lizingo sutartį). Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite garantines sąlygas, naudojimosi instrukcijas.

1. Atvejai, kai garantiniai įsipareigojimai netaikomi arba nutraukiami

1.1. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių;
1.2. Jeigu matomi prekių įpakavimo arba kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu arba prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento arba kitų asmenų, kuriems Klientas perdavė prekes, veiksmų;
1.3. Jeigu prekė buvo naudojama nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio aptarnavimo sąlygų ir taisyklių;
1.4. Jeigu surasti defektai atsirado dėl pirkėjo arba naudotojo kaltės;
1.5. Jeigu prekė mechaniškai arba kitaip pažeista, buvo ardyta arba buvo sąmoningai sugadinta;
1.6. Jeigu prekės pažeidimai atsirado dėl daiktų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan., patekusių į prekės vidų;
1.7. Jeigu gedimus sukėlė prekės eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs prekės naudojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti prekės veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;
1.8. Jeigu pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
1.9. Jeigu prekė buvo remontuota UAB „Sporto technika“ neautorizuotame serviso centre;
1.10. Jeigu prekė, skirta asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, buvo naudota verslo veiklai vykdyti (komercinis naudojimas), siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prekės paskirties;
1.11. Susidėvėjus natūraliai susidėvinčioms prekės dalims (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
1.12. Jeigu nesurinkta arba iš dalies surinkta prekė prieš pradedant naudoti nebuvo tinkamai surinkta ir (arba) paruošta naudojimui;
1.13. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimą patvirtinančio dokumento (kuris kartu yra ir prekės garantinis talonas) bei visų gamintojo prie prekės pridėtų dokumentų;
1.14. Jeigu gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) arba atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.).

2. Garantinio aptarnavimo taisyklės

2.1. Norėdamas pasinaudoti prekėms suteikiamu garantiniu aptarnavimu, Pirkėjas turi pateikti detaliai ir teisingai užpildyta Techninio arba garantinio aptarnavimo formą ir nurodyti pirkimo dokumento (užsakymo lapo, sąskaitos-faktūros arba lizingo sutarties) numerį. UAB „Sporto technika“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos garantinės sąlygos ir (arba) prietaiso naudojimo instrukcijos;
2.2. Pirkėjas pats pilnai atsako ir rūpinasi sklandžiu ir saugiu prekės atvykimu iki serviso centro. Prekė turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prekė pristatoma be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, galinčius atsirasti prekės transportavimo metu. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
2.3. Prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas turi pristatyti į garantinį centrą tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti (turi būti pateikiama prekė ir jos maitinimo šaltinis);
2.4. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami pardavėjo įgalioto serviso per 7–28 kalendorines dienas nuo prekės perdavimo įgaliotam servisui arba per 60 kalendorinių dienų, jei detalę reikia atvežti iš užsienio;
2.5. Klientas yra atsakingas už informaciją, esančią nešikliuose, duomenų laikmenos kopijos padarymą ir saugojimą savo pasirinkta forma. UAB „Sporto Technika“ neatsako už sugedusios prekės duomenų kaupiklyje arba laikmenoje esančią informaciją ir jos išsaugojimą;
2.6. Prekė keičiama arba grąžinami pinigai tik tuo atveju, jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę garantijos laikotarpiu, negalima pašalinti;
2.7. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 30 kalendorinių dienų nuo remonto užbaigimo UAB „Sporto technika“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti ir ją utilizuoti. Jokią kompensacija arba išmoka tokiu atveju pirkėjui nepriklauso ir pretenzijos iš pirkėjo nepriimamos;
2.8. Atsiimant prekę iš garantinio serviso būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui priduotos prekės komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;
2.9. Jeigu pardavėjas pakeičia daiktą arba jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui arba komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas;
2.10. Gedimui nepasitvirtinus ir (arba) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita UAB „Sporto technika“ nustatytais techninio aptarnavimo tarifais;
2.11. Baterijų arba natūraliai nusidėvinčių detalių pakeitimas nėra traktuojamas kaip garantinis atvejis ir yra apmokamas UAB „Sporto technika“ nustatytais techninio aptarnavimo tarifais.

3. Papildomos išplėstinės garantijos taisyklės ir sąlygos

3.1. Papildoma išplėstinė garantija įsigyjama užsakymo metu kaip papildoma paslauga ir pradeda galioti pasibaigus standartinei prekės garantijai;
3.2. Sertifikatą ir informaciją apie įsigytą papildomą išplėstinę garantiją klientas gauna el. paštu kartu su prekės pirkimą patvirtinančiais dokumentais;
3.3. Papildoma išplėstinė garantija taikoma tik produktams, kurie naudojami asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Garantija netaikoma tuo atveju, jei gedimai arba defektai atsirado dėl netinkamo naudojimo arba įrangos nepriežiūros, arba produkto detalių natūralaus nusidėvėjimo atvejais, išsekus baterijoms;
3.4. Papildoma išplėstinė garantija taikoma tik jei produktas visą standartinį garantijos laikotarpį buvo naudojamas pagal gamintojo naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas;
3.5. Prailgintą garantiją pasibaigus standartiškai numatytam garantiniam laikotarpiui teikia tik UAB „Sporto technika“ serviso centras arba UAB „Sporto technika“ autorizuoti serviso centrai.

4. Prietaiso eksploatavimo sąlygos

4.1. Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prekę įjungiant, ją reikia ne trumpiau nei 6 val. palaikyti kambario temperatūroje;
4.2. Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus arba stabilizatorius;
4.3. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių; santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis nuo 85kPa iki 108kPa; vibracijos poveikiai: dažnis 10–55 Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
4.4 Draudžiama prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio arba magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių;
4.5. Draudžiama nuiminėti apsauginius dangčius arba kitaip ardyti prekę;
4.6. Draudžiama ant prekės dėti sunkius daiktus;
4.7. Draudžiama prekės valymui naudoti alkoholį arba kitus cheminius tirpiklius.

Ginčai ir nesutarimai, kurie atsiranda dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės arba paslaugos, yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu tarpusavio derybų būdu išspręsti nepavyksta, prašymą ir (arba) skundą galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751) interneto svetainėje www.vvtat.lt.